Aplikuj na stanowisko Badacz w Zespole Badań Jakościowych w firmie PBS.

Podaj podstawowe dane osobowe i załącz plik CV

person
people
email
phone

Określ stanowisko lub stanowiska na które aplikujesz

group
Asystent
record_voice_over
Stażysta

Prosimy o podanie kilku informacji o sobie i swoich oczekiwaniach:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanym CV jest PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).

 

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl

 

3.   Dane osobowe zbierane są dla potrzeb realizacji rekrutacji na stanowisko/funkcję zaznaczone lub wskazane w toku rejestracji w formularzu znajdującym się na panelu rekrutacyjnym Administratora (dalej jako „Rekrutacja”). Podstawę prawną dla tego celu stanowi art.22§1. Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

 

4.   W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody poniżej, podane dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, ale nie dłużej niż przez czas wskazany w pkt 8 poniżej. Podstawę prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu art. 222 §1. Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

5.   Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Może ją Pani/Pan cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres-email (dane kontaktowe podane wyżej).

 

6.   Podanie danych osobowych dla celów Rekrutacji jest konieczne, aby uczestniczyć w tym procesie w zakresie nastepujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

7.   Podanie innych danych niż powyżej oraz podanie Pani/Pana danych dla celu określonego w pkt 4 powyżej jest dobrowolne. Brak podania tych danych oraz brak wyrażenia zgody nie wpływa na możliwość udziału w Rekrutacji i nie będzie to podstawa do niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.  

 

8.   Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu Rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od chwili przekazania ich administratorowi, zaś dane osobowe przetwarzane w oparciu
o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy od chwili przekazania ich administratorowi. W razie cofnięcia zgody lub upływu ww. okresów Pana/Pani dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

 

9.   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Administratora – PBS sp. z o.o. w Sopocie dla potrzeb przyszłych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od ich przekazania.